UPDATE command denied to user 'ewloski'@'10.12.20.67' for table 'fusion_settings' Język Włoski Online Przysłowia, aforyzmy, sentencje
Dodane przez Tomek dnia Giugno 14 2009 19:17:58
 Przysłowia, aforyzmy i sentencje włoskie


Apetyt wzrasta w miarę jedzenia. L'appetito vien mangiando.

Bardziej katolicki niż sam papież Esser più papalino del papa

Bieda nie hańbi. Povertà non è vizio.

Błądzić jest rzeczą ludzką. Errare è umano.

Brudy pierze się w domu. I panni sporchi si lavano in casa.

Być albo nie być Essere o non essere

Cel uświęca środki. Il fine giustifica i mezzi

Chcieć to móc Volere è potere

Co kraj, to obyczaj Paese che vai, usanza che trovi

Co za dużo, to niezdrowo Il troppo stroppia

Czas jest najlepszym lekarstwem. Il tempo è il migliore dei medici.

Czas goi rany. Il tempo cura le ferite.

Czas to pieniądz Il tempo è denaro.

Czas utracony nigdy się nie wróci. Il tempo perduto non torna più.

Człowiek jest miarą wszystkiego. L'uomo è la misura di tutte le cose.

Daj mu palec, a weźmie całą rękę. Gli dai un dito e si prende la mano.

Darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby. A caval donato non si guarda in bocca.

Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Di buone intenzioni è lastricata la via dell'infero.

Dwa razy daje, kto prędko daje. Due volte dà chi dà subito.

Dziś mnie, jutro tobie Oggi a me, domani a te

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Fra due litiganti il terzo gode.

Głód jest najlepszym kucharzem. La fame è il miglior cuoco che sia.

Góra mysz porodziła. La montagna ha partorito un topolino.

Im lepiej znam ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta. Più conosco gli uomini, più amo le bestie.

I Panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. Accendi una candela a Dio e una al diavolo.

I ściany mają uszy. Anche i muri hanno orecchie.

Jaki ojciec, taki syn Quale il padre, tale il figlio

Jeden za wszystskich, wszyscy za jednego. Uno per tutti, tutti per uno

Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Una rondine non fa primavera.

Każda rzecz ma swój czas. Ogni cosa a suo tempo

Każdy jest kowalem własnego losu. Ognuno è artefice del proprio destino.

Każdy jest panem w swoim domu. A casa sua ciascuno è re.

Kłamstwo ma krótkie nogi. Le bugie hanno le gambe corte.

Koło się zamknęło. Il cerchio si è chiuso.

Koniec wieczy dzieło. La fine corona l'opera.

Kości [zostały] rzucone Il dado è tratto.

Kruk krukowi oka nie wykole. Corvi con corvi non si cavan mai gli occhi.

Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Chi di spada ferisce, di spada perisce.

Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Chi non ha testa, abbia gambe.

Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi. Chi tardi arriva, male alloggia.

Kto sieje wiatr, zbiera burzę. Chi semina vento, raccoglie tempesta.

Kto szuka, ten znajdzie. Chi cerca trova.

Kto śpi, nie grzeszy. Chi dorme non pecca.

Kuj żelazo, póki gorące. Bisogna battere il ferro finchè è caldo.

Lepiej późno niż wcale Meglio tardi che mai

Lody zostały przełamane. Il ghiaccio si è rotto.

[Łączyć] przyjemne z pożytecznym Unire l'utile al dilettevole

Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. La parola è d'argento, e il silenzio è d'oro.

Myszy tańcują, gdy kota w domu nie czują. Quando il gatto non c'è i topi ballano.

Na głupotę nie ma lekarstwa. Per la stupidità non c'è rimedio.

Nic nowego pod słońcem Niente di nuovo sotto il sole

Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

Niedaleko pada jabłko od jabłoni. La mela non cade lontano dall'albero.

Nie ma dymu bez ognia. Non c'è fumo senza arrosto.

Nie ma reguły bez wyjątków. Non c'è regola senza eccezione.

Nie ma róży bez kolców. Non c'è rosa senza spine.

Nie mówi się o sznurze w domu powieszonego. Non si parla di corda in casa dell'impiccato.

Nie po to człowiek żyje, aby jadł,ale po to je, aby żył. Non si vive per mangiare, ma si mangia per vivere.

Nieobecni nigdy nie mają racji. Gli assenti hanno sempre torto.

Nie od razu Kraków zbudowano. Roma non fu fatta in un giorno.

Nie przyszła góra do Mahometa, Se la montagna non va a Maometto,
Mahomet przyszedł do góry. Maometto va alla montagna.

Nie suknia zdobi człowieka. L'abito non fa il monaco.

Nieszczęścia chodzą parami. Le disgrazie non vengono mai sole.

Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge.

Nie wie lewica, co czyni prawica. La mano sinistra non sappia quello che fa la destra.

Nie wszystko złoto, co się świeci. Non è tutto oro quel che riluce.

Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Non è mai troppo tardi per cominciare.

Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Nessun è profeta in patria.

Oczy są zwierciadłem duszy. Gli occhi sono lo specchio dell'anima.

Odważnym szczęście sprzyja. La fortuna aiuta gli audaci.

O gustach dyskutować się nie godzi. Dei gusti non si discute.

Okazja czyni złodzieja. L'occasione fa l'uomo ladro.

Ostatni będą pierwszymi. Gli ultimi saranno i primi.

Pańskie oko konia tuczy. L'occhio del padrone ingrassa il cavallo.

Pieniądz otwiera wszystkie drzwi. Il denaro apre tutte le porte.

Pieniądz rządzi światem. Il denaro è padrone del mondo.

Początek dobry - połowa sukcesu. Chi ben comincia è alla metà dell'opera.

Potrzeba jest matką wynalazków. La necessità è la madre delle invenzioni.

Pozory mylą. L'apparenza inganna.

Prawda jak oliwa na wierzch wypływa. La verità viene sempre a galla.

Prawda leży pośrodku. La verità sta nel mezzo.

Prawda w winie. La verità è nel vino.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Il buon amico nel mal si riconosce.

Prosta droga najkrótsza. La via diritta è sempre più la breve.

Przeciwieństwa się przyciągają. Gli opposti si attirano.

Reszta jest milczeniem. Il resto è silenzio.

Ręka rękę myje. Una mano lava l'altra.

Stara miłość nie rdzewieje. Il vecchio amore non arruginisce.

Szczury opuszczają tonący okręt. I topi abbandonano la nave che affonda.

Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Ride bene chi ride ultimo.

Wiara góry przenosi. La fede smuove le montagne.

Widzieć źdźbło w cudzym oku, a belki Vedere la pagliuzza negli occhi altri e non
we własnym nie dostrzegać. vedere la trave dei propri.

Wiele hałasu o nic Tanto rumore per nulla

Więcej znaczą czyny niż słowa. Valgono più i fatti delle parole.

W jedności siła. L'unione fa la forza.

W nocy wszystkie koty są szare. Di notte tutti i gatti sono bigi.

W Rzymie być, a papieża nie widzieć Essere a Roma e non vedere il papa

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Fuori si sta bene, ma a casa è meglio.

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Tutte le strade portano a Roma.

Wyjątek potwierdza regułę. L'eccezione conferma la regola.

Z dwojga złego wybrać mniejsze. Tra due mali scegliere il minore.

Z jakim przestajesz, takim się stajesz. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.